Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Misja szkoły

Citius Fortius Altius, czyli Szybciej, Mocniej, Wyżej

 

 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się w pracy wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych.
 • Kształtujemy w uczniach wartości patriotyczne, więzi z lokalnym środowiskiem.
 • Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Wspieramy pogląd, że absolwent naszego gimnazjum to uczeń samodzielny i odpowiedzialny w swoich zadaniach, który poprzez znajomość tradycji igrzysk olimpijskich oraz świadomy wybór wzorców kształtuje swoje postawy i wartości życiowe

   

Celem gimnazjum jest:

 

 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
 • dążenie do osiągnięcia celów i wartości życiowych na drodze rzetelnej pracy,
 • kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej,
 • kształtowanie więzi ze środowiskiem (szkoła, gmina, region),
 • tolerancja, umiejętność współżycia i współdziałania w środowisku,
 • przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata,

Wizja szkoły

Kreujemy mądrego i dobrego obywatela świata i Europy, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji.
Zdobyte wiadomości i umiejętności pomagają absolwentowi
w znalezieniu swojego miejsca w życiu. Uczeń potrafi dokonywać wyborów postaw, autorytetów i ideałów.
Wszyscy w szkole szanują się wzajemnie, czują się bezpiecznie.

 

Absolwent Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

 • rozumie potrzebę kierowania swoim rozwojem, wyznacza sobie cele i wytrwale dąży do ich osiągnięcia
 • umiejętnie korzysta ze swych talentów i zdolności, jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • pielęgnuje tradycje patriotyczne i kulturowe, pozwalające na zachowanie naszej tożsamości narodowej, dba o swoją ?małą ojczyznę? 
 • zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, potrafi ekologicznie korzystać z zasobów przyrody,
 • skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach,
 • efektywnie współdziała w zespole,
 • twórczo rozwiązuje problemy,
 • jest odpowiedzialny,
 • świadomie korzysta z czasu wolnego, aktywnie odpoczywa, poznaje swój region,
 • sprawnie posługuje się technologią informacyjną.
Aktuallizacja: 2014.09.16 - 12:28 / Autor: Webmaster
Ikona wstecz | Ikona w góre |
 Czytających: 68

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

NOWE PROGRAMY:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

WSPIERAJĄ NAS:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Witryna www.g2.swidnica.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia

anonimowych informacji statystycznych